امام رضا(ع) فرمودند:

 (مومن مومن نیست مگر اینکه سه خصلت در او باشد، سنتی از پروردگارش، سنتی از پیامبرش و سنتی از مولایش. سنت پروردگارش حفظ اسرار خویشتن است، و سنت پیامبر مدارا کردن با مردم است، و اما سنت از مولایش، صبر در سختی ها و مشکلات است )